3 years

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda ýerleşýän “Täç hil” hususy kärhanasy noýabr aýynda “Täç hil” haryt nyşanly gap-gaç ýuwujy serişdelerini 3 esse güýçlendirilen formulada täzeden bazara goýberdi. Arassaçylyk serişdeleri alma, limon, pyrtykal ysly bolup, olar 500, 750, 1000 ml. ölçegli gaplarda satuwa goýberilýär. “Täç hil”-iň maksady, içerki bazary elýeterli, ýokary hilli dünýä belli öndürijiler bilen üstünlikli bäsleşip biljek harytlar bilen üpjün etmek hem-de dünýä bazarlaryna çykmakdan ybaratdyr. Ýeri gelende bellesek, hususy kompaniýanyň önümlerinde ulanylýan çig mal serişdeleri halkara standartlaryna laýyk gelýär we arassaçylyk serişdeleri düzüminde saglyga zyýanly goşundy saklanok. Hususy kompaniýanyň degişli hünärmenleriniň aýtmaklaryna görä, “Täç hil” täze – 2022-nji ýylda garaşylmadyk önümleri bilen bazara girmegi meýilleşdirýär. 

https://br.com.tm/?p=10046