ÝTÖB “Täç Hil” kompaniýasyna $2,8 million karz serişdesini berýär

2 months

Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş banky (ÝTÖB) Türkmenistanda arassaçylyk önümlerini we polietilen paketlerini öndürýän “Täç Hil” hususy kärhanasyna 2 million 800 müň ABŞ dollary möçberinde karz […]

read more
“TÄÇ HIL” HUSUSY KÄRHANASY PROMO SATYŞLARYNY YGLAN ETDI

2 months

“Täç Hil” hususy kärhanasy iýul aýy üçin gap-gaç ýuwujy serişdelerinde promo satyşlaryny yglan etdi. Promo satyşlaryna gap-gaç ýuwujy serişdeleriniň ähli gönüşleri degişli bolup, satyşlar awgust […]

read more
«TÄÇ HIL» HOWA YS BERIJILERIŇ HEM-DE ATYR YSLY KÖPÜKLI SABYNLARYŇ ÖNÜMÇILIGINI ÝOLA GOÝDY

4 months

30-31-nji maýda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi merkezinde Türkmenistanyň söwda toplumy tarapyndan guralan sergide «TÄÇ HIL» hususy kärhanasy täze önümlerini — taýakly howa ys berijilerini hem-de […]

read more
“Aura” brendine isleg artýar

4 months

“Täç hil” hususy kärhanasy 2009-njy ýylda esaslandyrylyp, önümçiligine polietilen torbalary öndürmek arkaly başlady. Şol ýyldan bäri hem önümçiligini has giňeltmek maksady bilen çygly süpürgiçleriň, gap-gaç […]

read more
“Täç hil” kompaniýasy howa ys berijileriniň önümçiligini ýola goýdy

4 months

Ahal welaýatynyň Ak Bugdaý etrabynda ýerleşýän “Täç hil” hususy kärhanasy täze önümleriniň, ýagny taýakly howa ys berijileriň we köpükli suwuk sabynlaryň önümçiligini ýola goýdy. Türkmenistanyň […]

read more
ERTIRKI SERGÄ TAÝÝARLYK GYZGALAŇLY DOWAM EDÝÄR

4 months

Ertir, 30-njy maýda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda  Türkmen halysynyň baýramy hem-de bu baýram mynasybetli guralýan Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XXI mejlisi we «Gözellik nusgasy — türkmen […]

read more
Täze tehnologiýalar-ýokary netijelere badalga

5 months

2021-nji ýylyň 7-nji maýynda “Täç hil” hususy kärhanasynda işleri döwrüň talabyna görä, yzygiderli kämilleşdirmek hem-de täze tehnologoýalary giňden peýdalanmak boýunça düşündiriş-wagyz işlerini güýçlendirmek maksady bilen, “Täze […]

read more
«Täç hil» barada gysgaça reportaž

6 months

Ýurdumyzda dürli maksatly önümler öndürilip, halk köpçüligine ýetirilýär. Senagatyň we telekeçiligiň ösmegi netijesinde halkymyz ýurdumyzda öndürilýän önümler bilen üpjün edilýär. Hojalyk harytlaryň her bir maşgalanyň […]

read more